ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕާކް ހެދުން

އިޢުލާން

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

 

ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ އުތުރުފަރާތު ޕާކް ވަށާފާރު ރޭނުން

          މިއިދާރާގެ ނަމްބަރ (IUL)239-IED/239/2019/17 އިޢުލާނަށް މަދުވެގެން 3 ފަރާތުން ކުރިމަތިލާފައި ނުވާތީ އެއިޢުލާން ބާތިލްކޮށް އަލުން

އެމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާނު ކުރަމެވެ.

          ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތާރީޚަށް ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު

ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް، މިއިދާރާއަށް ވަޑައިގެންދެއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށާއި އަންދާސީ ހުށަހެޅުމަށް

ދުރުވާ ފަރާތްތަކުން، އެފަރާތެއްގެ އައިޑީކާޑުގެ އަސްލު ގެންނަންވާނެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް

24 ޖޫން 2019 (ހޯމަ) ދުވަހުގެ 11:00 އަށް

27 ޖޫން 2019 (ބުރާސްފަތި) ދުވަހުގެ 11:00 އަށް

            އަދި ދަންނަވަމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ އެއްވެސް ފަރާތްތެއްގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ.

15 ސައްވާލް  1440

18 ޖޫން     2019

 

 

18 ޖޫން 2019
ހޯދާ