ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރަހަނު ލާންޗްގެ 2 އިންޖީނު ބަދަލުކުރުން

އިޢުލާނު

 

 

 

                މިއިދާރާގެ ރަހަނު ލާންޗުގައި ބޭނުންކޮށް ބައުވެގެން ނަގާފައިވާ ޔަމަހާ 200 ގެ އައުޓްބޯޑް 2އިންޖީނު ބޭނުންވާ ދައުލަތުގެ އޮފީހެއްވޭތޯ ބެލުމަށް

" ދައުލަތުގެ އޮފީހަކުން މުދާ ބޭނުންވޭތޯ ޗެކްކުރާ ފޯމް " މި އިޢުލާނާއެކު މިވަނީއެވެ.

                ވީމާ، މި 2 އިންޖީނު ބޭނުންވާ ދައުލަތުގެ އޮފީހަކުން އެކަން 20 ޖޫން 2019ގެ ކުރިން އެކަން މިއިދާރާއަށް އަންގަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ.

                        09 ޝައްވާލު 1440

                        12 ޖޫން 2019

 

 

                                                                         އިސްމާޢީލް ހަނީފް

                                                                    ކޮޅުމަޑުލުއަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް

                                   

13 ޖޫން 2019
ހޯދާ