މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
މި މިނިސްޓްރީގެ ލޭބަރ އެންޑް އެންޕްލޯއިމަންޓް ސެކްޝަން ހިންގާނެ އިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ހިފުމާއި ގުޅޭ

 

އިޢުލާން

މި މިނިސްޓްރީގެ ލޭބަރ އެންޑް އެންޕްލޯއިމަންޓް ސެކްޝަން ހިންގާނެ އިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ހިފުމާއި ގުޅޭ

މި މިނިސްޓްރީގެ ލޭބަރ އެންޑް އެންޕްލޯއިމަންޓް ސެކްޝަން ހިންގުމަށް އެކަށީގެންވާ، 2480 އާއި 3000 ދެމެދު ގެ އަކަފޫޓް ހިމެނޭ ޢިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިފަދަ އިމާރާތެއް ކުއްޔަށްދޫކުރެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 16 ޖޫން 2019 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މި މިނިސްޓްރީއަށް  ( ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި ހުންނަ އިމާރާތްތަށް ) ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 19 ޖޫން 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހު 10:00އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުށްވުން އެދެމެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓަ ( ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު) ށެވެ. އަދި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވޭނީ ހަމައެކަނި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މައޫލޫމާތު ބޭނުންފުޅުވާނަމަ، 3323668/1691 އަށް ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑީގައި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

12 ޖޫން 2019
ހޯދާ