ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޮނޑޭ ސްކޫލްގައި ޕޭރަންޓް ހިޔާ ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

އިޢުލާން

 

ގއ.ކޮނޑޭ ސްކޫލުގެ ޕޭރަންޓް ހިޔާގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުން.

މިކައުންސިލުން ދޭ މަޢުލޫމާތާއި ކުރެހުމުގައިވާގޮތަށް މިރަށު ސްކޫލު ޕޭރަންޓް ހިޔާ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކޮއްދެނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 2019 ޖޫން 27 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް މިއިދާރާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމައްފަހު 02 ޖުލައި 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް އަންދާސީ ޙިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިއަށް ޙާޒިރު ނުވާ ފަރާތްތަކާއި އަނދާސީ ހިސާބު ބަލައިގަތުމަށް ބަޔާންކޮއްފައިވާ ގަޑިޖެހިގެން ހާޒިރުވާ  ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ޙިސާބް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ދޭ ބައްދަލުވުމަށާއި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ހާޒިރުވާއިރު އެފަރާތުގެ  އައި.ޑީ ކާޑު ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

12 ޖޫން 2019
ހޯދާ