ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީ ހިސާބް

                                                              ނަމްބަރު:   IUL)242/242/2019/9)

އިޢުލާން

 

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

 

               ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީ  1 (އެކެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި ނަމްބަރ (IUL)242/242/2019/5  އިޢުލާންގެ ތާރީޚް ނުބައިކޮށް ޖެހިފައިވާތީ އެއިޢުލާން  ބާތިލްކޮށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމަވެ. 

               ވީމާ، މިކަމަށް  ޝައުޤުވެރިވާ  ފަރާތްތަކުން ގދ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ މީޓިންރޫމަށް  ވަޑައިގެން  މައުލޫމާތު  ސާފްކުރުމަށްފަހު  ކަޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހިއްޕަވައިގެން ގދ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  އިދާރާގެ  މީޓިންރޫމަށް  ވަޑައިގެން  ދެއްވުން އެދެމެވެ. އަދި، ހުށަހަޅުއްވާ  އަންދާސީ ހިސާބު ހުންނަށްވާނީ  ބަންދުކުރެވިފައިވާ  ސިޓީއުރައެއްގައެވެ.  

މައުލޫމާތު ސާފްކުރުމަށް

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް

17 ޖޫން 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:30 އަށް

19 ޖޫން 2019 ވަނަ ދުވަހު 10:30 އަށް

                އަދި،ދަންނަވަމެވެ. މައުލޫމާތު ސާފްކުރުމަށް ވަޑައި ނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިގަންނަގޮތަށް ހަމަޖެހިފައެއްނުވެއެވެ.

               09 ސައްވާލް 1440

               12  ޖޫން 2019

 

 

 

                                                            މުހައްމަދު ނާސިޙް ރަޝީދު  

                                                      ހުވަދުއަތޮޅުދެކުނުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް      

12 ޖޫން 2019
ހޯދާ