ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވީ.އޭ.އެމް U21ޖޫނިޔަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2019 (އަންހެން)

VAM/IL/2019/7014

 

 

އިއުލާން

 

ވީ.އޭ.އެމް U21ޖޫނިޔަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2019 (އަންހެން)

ވޮލީބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން  އިން މިއަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ "ވީ.އޭ.އެމް U21 ޖޫނިޔަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2019 (އަންހެން)" ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 19 ޖޫން 2019 އިން 24 ޖޫން 2019 ގެ ނިޔަލަށް އެކުވެނި އައުޓްޑޯރ ވޮލީބޯޅަ ކޯޓުގައެވެ.

ވީމާ މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެލައްވަން ޝައުގުވެރިވާ މިއެސޯސިއޭޝަންގެ ރަޖިސްޓަރޓް ކުލަބް ތަކަށް ހުޅުވާލަމެވެ. މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފޯރމާއި ޓީމް ލިސްޓް ހުށައެޅުއްވުމުގެ އެންމެ ފަހު ތާރީޙަކީ 17 ޖޫން 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ 12:00 އެވެ.

މުބާރާތުގެ ބައިވެރުމުގެ ފޯރމާއި ޓީމް ލިސްޓް ހުށައަޅާ ފޯރމް ވޯލީބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

10 ޖޫން 2019
ހޯދާ