ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާ ބޭއްވާ ތާރީޚް

މި އިޢުލާންވަނީ 12 ޖޫން 2019 1247 ގައި ބާތިލް ކުރެވިފައެވެ.


VAM/IL/2019/7010 

 

އިޢުލާން

 އަހަރީ ޢާއްމު ޖަލްސާ ބޭއްވުމާއިބެހޭ

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ 2019  ޖޫން 18 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ 20:00 ގައި ހެންވޭރު ބޯޅަގޭ 03 ވަނަ ފަންގިލާގެ ސެމިނަރ ރޫމުގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޕޯޓް ފާސްކުރުމާއި، އެސޯސިއޭޝަންގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވާކުރުމަށްވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ވީމާ މިކަން އާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާންކުރަމެވެ.

10 ޖޫން 2019

 

 

 

10 ޖޫން 2019
ހޯދާ