ޣާޒީ ބަންޑާރައިން ސްކޫލް، ހއ. އުތީމު
ދިވެހިރާއްޖެ
އައު އިމާރާތް އެޅުމާއި ގުޅޭ

އިޢުލާން

 

                                                ނަމްބަރ:10/ GS039/2019

 

އައު އިމާރާތް އެޅުމާއި ގުޅޭ

 

        މި ސްކޫލުގެ އައު އިމާރާތް އަޅައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 19 މެއި 2019 ގައި ކުރެވުނު އިޢުލާން   ނަންބަރ     GS039/2019/09   އާއިގުޅިގެން ބިޑްހުށަހެޅުމަށް ހާޟިރުވެފައިވަނީ ދެފަރާތަކުން ކަމުގައިވާތީވެ، އެއިއުލާން ބާތިލްކޮށް އަލުން އެފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ.      

       މިސްކޫލްގެ ހަތަރު ކްލާސް ރޫމް އިމާރާތް  އެޅުމުގެ  މަސައްކަތް ސްކޫލުން ދައްކާ ކުރެހުމާއި އެއްގޮތަށް  ކޮށްދޭނެ  ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

       ވީމާމިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން  2019 ޖޫން 10 ވާ އާދިއްތަ   ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:00 ށް މިސްކޫލަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު ،  2019 ޖޫން  13 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު 11:00 އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހިއްޕަވައިގެން ސްކޫލް އޮފީހަށް ދުރުވެ ދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށާއި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން އައި.ޑީ.ކާޑް ގެންނެވުން އެދެމެވެ. ވެރިފަރާތުގެ ބަދަލުގައި ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއްނަމަ ވެރިފަރާތުގެ ސިޓީއެއް ގެންނެވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

    

                02  ޖޫން        2019

                28  ރަމަޟާން     1440

02 ޖޫން 2019
ހޯދާ