މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު
ދިވެހިރާއްޖެ
ލެބޯޓްރީ އިކުއިޕްމަންޓްތައް ކެލިބްރޭޓް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

އިޢުލާން

 

ލެބޯޓްރީ އިކުއިޕްމަންޓްތައް ކެލިބްރޭޓް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

            މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ ގެ ނެޝަނަލް ހެލްތް ލެބޯޓްރީގައި ބޭނުންކުރާ މެޝިންތަކާއި އިކުއިޕްމަންޓްތައް ކެލިބްރޭޓް ކުރުމަށްޓަކައި އައިއެސްއޯ/އައިއީސީ 17025 އަށް އެކްރެޑިޓެވެފައިވާ ކެލިބްރޭޝަންގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. މިކަމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ ޓާރމްސް އޮފް ރެފަރެންސްގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

     މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 09 ޖޫން 2019 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން ޕްރޮޕޯސަލްތައް ޓާރމްސް އޮފް ރެފަރެންސްގައި ދެންނެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުވާނަމަ 3014346 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

 

28 ރަމަޟާން 1440

02 ޖޫން 2019
ހޯދާ