ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޓްރެކް ހަދާނޭ ފަރާތެއް ހޯދުން.

އިޢުލާންް

ޓްރެކް ހަދާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން 

އެއްގަމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމަށް ޓްރެކް ހެދުމަށް ވޭމަންޑޫ އިންޖީނުގޭގެ ދެކުނު ފަރާތުން މިއިދާރާއަށް ދޫކޮށްފައިވާ 140  130X ) 18200 އަކަފޫޓް )

ބިމުގައި ޓްރެކް ހެދުމަށް ބޭނުންވާތީ، މިއިދާރާއިންދޭ ކުރެހުމަކާއި އެއްގޮތަށް އެމަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮއްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތާރީޚަށް ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު،

ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް، މިއިދާރާއަށް ވަޑައިގެންދެއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށާއި އަންދާސީ ހުށަހެޅުމަށް ދުރުވާ ފަރާތްތަކުން،

އެފަރާތެއްގެ އައިޑީކާޑުގެ އަސްލު ގެންނަންވާނެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް

28 މެއި 2019 (އަންގާރަ) ދުވަހުގެ 10:30 އަށް

03 ޖޫން 2019 ( ހޯމަ ) ދުވަހުގެ 11:00 އަށް

އަދި ދަންނަވަމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ އެއްވެސް ފަރާތްތެއްގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ބޭނުންފުޅުނަމަ : 9966030 ނަމްބަރަށް ގުޅުއްވައިގެން ސާފުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

                               17 ރަމަޟާން 1440

                               22 މެއި 2019

 

22 މޭ 2019
ހޯދާ