މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ދިވެހިރާއްޖެ
1440 ވަނަ އަހަރު ރަމަޟާންމަހު ދަމު ނަމާދު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިސްކިތްތައް

1440 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހު ފަހު 10ގައި މާލެސިޓީގެ މިސްކިތްތަކުގެ ތެރެއިން ދަމު ނަމާދު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިސްކިތްތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

#

މިސްކިތުގެ ނަން

 

މާލެ

1

މަސްޖިދުއްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުލްއަޢްޡަމް (އިސްލާމީ މަރުކަޒު)

މާލެ

2

މަސްޖިދުއްސުލްޠާނު މުޙައްމަދު ބިން ޢަބްދިﷲ  

މާލެ

3

މަސްޖިދުއްސުލްޠާނު މުޙައްމަދު ޝަމްސުއްދީން

މާލެ

4

މަސްޖިދުއްސުލްޠާނު މުޙައްމަދު ފަރީދުލްއައްވަލު

މާލެ

5

މަސްޖިދުއްސުލްޠާން ޙަސަން ޢިއްޒުއްދީން

މާލެ

6

މަސްޖިދު ޞަލާޙުއްދީން

މާލެ

7

މަސްޖިދު ފުރްޤާން

މާލެ

8

މަސްޖިދު ޖަލާލުއްދީން

މާލެ

9

މަސްޖިދުއްނޫރު

މާލެ

10

އިބްރާހީމީ މިސްކިތް

މާލެ

11

މަސްޖިދުއްޝަހީދު ޢަލީ

މާލެ

12

މަސްޖިދު އިސްކަންދަރު 

މާލެ

13

މަސްޖިދު ޝަހީދު ޢަބްދުއްރަޙްމާން (ފަނޑިޔާރު މިސްކިތް)

މާލެ

14

މަސްޖިދުއްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޢިމާދުއްދީން

މާލެ

15

މުޙައްމަދު ޖަމީލްދީދީ މިސްކިތް

މާލެ

ވިލިމާލެ

1

މަސްޖިދުއްސަލާމް 

ވިލިމާލެ

2

މަސްޖިދުލްއިޚްލާޞް

ވިލިމާލެ

3

މަސްޖިދުލް ބިއްރި

ވިލިމާލެ

ހުޅުމާލެ

1

މަސްޖިދު ޝައިޚް ޤާސިމް ބިން އާލްޘާނީ

ހުޅުމާލެ

2

މަސްޖިދު ޢަޒީޒާ މޫސާ

ހުޅުމާލެ

3

މަސްޖިދު ޒައިދު ބުން ސާބިތު

ހުޅުމާލެ

4

ހުޅުމާލެ ވަގުތީ މިސްކިތް

ހުޅުމާލެ

5

މަސްޖިދު ޢުމަރު ބިން ޚައްޠާބު

ހުޅުމާލެ

          ވީމާ،މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

15 ރަމަޟާން 1440

20 މޭ 2019

20 މޭ 2019
ހޯދާ