މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ދިވެހިރާއްޖެ
ގުދަނެއް ކުއްޔަށްހިފުމަށް

އިޢުލާން

 

          މި މިނިސްޓްރީއިން ގުދަނެއް ކުއްޔަށްހިފަން ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ ގުދަން ކުއްޔަށް ދެއްވުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

މި ބީލަމުގައި ބައިވެރިވެލައްވަން އެދޭ ފަރާތްތަކުން، 19 މެއި 2019 އިން 21 މެއި 2019 އަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު 9:30 އިން 13:00 އަށް މި މިނިސްޓްރީއަށް ޙާޟިރުވެ ނަން ނޯޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

އަންދާސީ ހިސާބު ހުޅުވުން އޮންނާނީ، 22 މެއި 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 10:15 ގައި މިނިސްޓްރީގައެވެ. އަދި ދަންނަވަމެވެ. ނަން ނޯޓް ކުރުމަށް ދެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި ނަން ނޯޓް ކޮށްފައިނުވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

        މި ބީލަމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ކަރުދާސް މި އިޢުލާނާ އެޓޭޗުކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 3020286 ފޯނަށެވެ.

 

                                  11 ރަމަޟާން  144

16 މޭ 2019
ހޯދާ