މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހިތާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ބ. ހިތާދޫ ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައިވާ ބައެއް ތަކެތީގެ ވެރިން ހޯދުން

ބ. ހިތާދޫ ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައިވާ ބައެއް ތަކެތީގެ ވެރިން ހޯދުން:

 

މިރަށު ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި ބަހައްޓާފައި ހުންނަތާ ވަރަށް ގިނަދުވަސް ވެފައިވާ މިދަންނަވާ ތަކެތީގެ ވެރިއަކުހުރިތޯ ބަލަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

  • ވިނަ ކާޕެޓް ރޯލްތަކެއް
  • ރަބަރު މެޓް ރޯލްތަކެއް
  • ވެލި ފާޑުގެ ހުދު އެއްޗެހިތަކެއް
  • ރަބަރު ކުޑިތަކެއް ފާޑުގެ ކަޅު އެއްޗެހިތަކެއް

ވީމާ މިތަކެތީގެ ވެރިއަކު ވާނަމަ 30 މެއި 2019 ވާ ބުރާސްފަތިދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ލިޔުމުން މިއިދާރާއަށް އެންގެވުން އެދެމެވެ. މިމުއްދަތުގައި މިތަކެތީގެ ވެރިއެއް ނޭންގުނުނަމަ ކައުންސިލަށް ފެންނަގޮތެއް ހަދާނެކަންވެސް އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް އެންގީމެވެ.

15 މޭ 2019
ހޯދާ