މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އުނގޫފާރު މެޖިސްޓްރޭޓްކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ހައުސްކީޕަރ (ކޮންޓްރެކްޓް)

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ނަންބަރ: E7C-A/2019/7

ތާރީޚް: 14 މެއި 2019

މަޤާމުގެ ނަން:

ހައުސްކީޕަރ (ކޮންޓްރެކްޓް)

މުއްދަތު: 3 މަސް

ރޭންކް:

އެސް.އެސް.1

ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

1

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ތަން

ރ.އުނގޫފާރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

މަޤާމުގެ މުސާރަ:

-/3100 (ތިންހާސް އެއްސަތޭކަ ރުފިޔާ)

އެލަންވަސް/އިނާޔަތް:

- ސަރވިސް އެލަވަންސް -/1,000 ރުފިޔާ

- ޖުޑީޝަލް އެލަވަންސް: -/620 ރުފިޔާ (މުސާރައިގެ %20)

- ލިވިންގް އެލަވަންސް 2,550/- ރުފިޔާ

 - ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުން އިތުރު ގަޑީގެފައިސާ.

އަސާސީ ޝަރުތު:

1-      ލިޔަންކިޔަން ދަތުމާއިއެކު، މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު / ޤާބިލްކަން އިންޓަރވިއުގައި ސާބިތުކޮށްދިނުން.

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތައް:

1-     އޮފީހުގެ އެތެރެއާއި ބޭރު އަދި ކޯޓު ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގެ މަގުމަތީގައިވާ ވިނަ ނޮޅާ ކުނިކަހާ  ސާފުކުރުން.

2-     ކޯޓު އިމާރާތުގެ އެތެރެއާއި ބޭރު ދޮރާއި، ދޮރުފަތްތައް އަދި ފާޚާނާތަކާއި، ފަރުނީޗަރާއި ހިފާގެންގުޅޭ ތަކެތި ފޮޅާ ސާފުކުރުން

3-     އިމާރާތުގެ އެތެރޭގައި މުށިޖަހާފައިވާ ސަރަހައްދުގައި މޮޕް އަޅާ ދޮވެ ސާފުކުރުން.

ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ ތަކެތި:

- ޝަރްޢީ ދާއިރާގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް

- ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު.

- ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ (އަސްލާއެއްގޮތްކަމަށް ސަރުކާރުގެ އޮފީހަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހުން ތައްގަނޑުޖަހާފައިވާ އަސްލުގެ ކޮޕީ)

- ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ (އަސްލާއެއްގޮތްކަމަށް ސަރުކާރުގެ އޮފީހަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހުން ތައްގަނޑުޖަހާފައިވާ އަސްލުގެ ކޮޕީ)

- ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާ ދަލީލުކޮށްދޭ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ (އަސްލާއެއްގޮތްކަމަށް ސަރުކާރުގެ އޮފީހަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހުން ތައްގަނޑުޖަހާފައިވާ އަސްލުގެ ކޮޕީ)

ސުންގަޑި:

21 މެއި 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 13:00 ގެކުރިން ރ.އުނގޫފާރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

 

 

މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމުގައި އިސްކަންދޭނެކަންތައް.

  • ·         މިވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތުގެ ލިޔުންތަކުން ލިބޭ މަޢުލޫމާތުގެ އިތުރުން އިންޓަވިއުގައި، ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތާއި ހުނަރު ހުރިކަން ސާބިތުކޮށްދެވޭނެ މިންވަރެއްގެ މައްޗަށް އަދި ގިނަވަގުތު މަސައްކަތުގައި އުޅެވެނެކަން ސާބިތުކޮށްދެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ރަނގަޅުކަމަށް ފެންނަ ފަރާތްތަކަށާއި ރ.އުނގޫފާރުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

  • ·         މި މަޤާމަށް އެދިލައްވާ ފަރާތްތަކުން ފުރުއްވަންޖެހޭ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް ރ.އުނގޫފާރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކައުންޓަރުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.
  • ·         ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައްކަމަށް މިއިޢުލާނުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ލިޔުންތައް ފުރިހަމައަށް ހުށަހަޅާފައިވާނުވާ ފަރާތްތަކުގެ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމްތައް ބާޠިލް ކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.
  • ·         އިންޓަރވިއުއަށް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭ ފަރާތްތަކުން އިންޓަރވިއުއަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު ހުށަހަޅާފައިވާ ސެޓްފިކެޓްތަކާއި ލިޔުންތަކުގެ އަސްލު ގެނައުމަށް ދެންނެވީމެވެ.
14 މޭ 2019
ހޯދާ