މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

      ނަންބަރު: (IUL)202-A/1/2019/38

އިޢުލާން

 

މި އޮތޯރިޓީގެ މިދަންނަވާ މަގާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

މަގާމް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

މަޤާމް ނަމްބަރު

J-247099

ބޭނުންވާ އަދަދު

01

މަޤާމް ގިންތި

ދާއިމީ

މަޤާމުގެ ރޭންކް

ޖީއެސް 3

މަގާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން

އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1

މަޤާމު އޮތް އޮފީހުގެ ނަމާއި ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ސެކްޝަން އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން

ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ / ކ.މާލެ

ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ސެކްޝަން/ޔުނިޓް

ލޭންޑް ޓްރާންސްޕޯޓް ޑިޕާރޓްމަންޓް / ރޯޑް ސޭފްޓީ ސެކްޝަން ، އިންވެސްޓިގޭޝަން ޔުނިޓް

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް

މުސާރަ

-/4,465 ރުފިޔާ

ސަރވިސް އެލަވަންސް

-/1,500 ރުފިޔާ

ސަޕޯޓިވްކޯ އެލަވަންސް

-/700 ރުފިޔާ

ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް

މުސާރައިގެ 35%

އިތުރު އިނާޔަތްތައް

 • ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ބޭސްފަރުވާގެ ޚިދުމަތް.
 • ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދެވޭ ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަން.
 • ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ.
 • ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ދަތުރުގެ އެލަވަންސް.

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތައް

ވަޒީފާގައި ކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު

މަސައްކަތް:

 1.     ގަރާޖްތަކުން އަންނަ އެއްގަމުގެ ވެހިކަލްސްތަކުގެ ރޯޑްވާދިނަސްތައް ތާރީޚް އޯޑަރުން ދުވަހުން ދުވަހަށް އެންޓަރކުރުން.
 2.     ގަރާޖުތަކުން އަންނަ ރޯޑްވާދިނަސްތަކުގެ ތެރެއިން މައްސަލަ ހުރި ފޯމްތައް ގަރާޖުތައް މެދުވެރިކޮށް އެދުވަހެއްގެ ރަސްމީގަޑި ނިމުމުގެކުރިން އެމައްސަލަތައް ހައްލުކުރުން.
 3.   ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރުމަށް ގެންނަ ހަތަރުފުރޮޅުލީ އެއްގަމުއުޅަނދު އެތެރެކުރުމުގެ ގޮތުން ހުށަހެޅޭ އުޅަނދުގެ ސެޓްފިކެޓްތަށް ސައްހަކަން ދެނެގަތުމާއި، އުޅަނދު އެތެރެކުރުމުގެ ލިޔުން ހަމަޖެހިފައިވާ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ނިންމަންޖެހޭ ތާރީޚަށް ނިންމުމަށްފަހު އެލިޔުން ދޫކުރުމަށް ތަކެތިދޫކުރާ ކައުންޓަރަށް ގެންދިއުމާއި ހަތަރުފުރޮޅުލީ އުޅަނދު އެތެރެކުރުމަށް ދޫކުރެވޭ ލިޔުންތައް އަދި ރޯޑްވާދިނަސް ފަސޭހައިން ފެންނާނެހެން ދުވަހުން ދުވަހަށް ފައިލްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
 4.   ރޯޑްވާދިނަސްގެ އެގްރީމަންޓްތައް އިސްވެރިންގެ މަޝްވަރާއާއި ލަފާގެމަތިން އާކުރަންވާ ތާރީޚަށް ހެދުމާއި މިހާރު އެގްރީމަންޓްކުރެވިފައިވާ ތަންތަނުގެ އެގްރީމަންޓްތައް މުއްދަތުހަމަހަމަވުމުގެ ކުރިން އާކުރުމުގެ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރުން.
 5. ގަރާޖުތަކުން އަންނަ ރޯޑްވާދިނަސްގެ ޔައުމިއްޔާ އޮފީހުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔާފަރާތަށް އެދުވަހެއްގެ ރަސްމީގަޑި ނިމުމުގެކުރިން ދިނުން.
 6. ގަރާޖްތަކުން އަންނަ ރޯޑްވާދިނަސްތަކުގެ ރިޕޯޓްތައް ފަސޭހައިން ފެންނާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ދުވަހުން ދުވަހަށް ފައިލްކުރުން.
 7. ޑޮމެއިން ނަންބަރު އިޢުލާންކޮށް، ނީލަން ކިއުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުވެ ހުންނެވި ވެރިއެއްގެ މަޝްވަރާގެމަތިން ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް މިމަސައްކަތް ކުރުން.

 

މަޤާމުގެ ޝަރުތުތައް

އަސާސީ ޝަރުތު

 

ސާނަވީ ނުވަތަ އެ އާ އެއް ފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން 2 މާއްދާއިން ދަށްވެގެން "ޑީ" ގްރޭޑް ލިބިފައިވުމާއެކު، އޭގެ އިތުރުން 'ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް'  ނުވަތަ ' ހަޔަރ ސެކަންޑްރީ ސްކޫލް' ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޙާނުގައި 'ދިވެހި' މި މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން.

                                                                                                                       

01. މަގާމް

އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ

މަޤާމް ނަމްބަރު

J-305895

ބޭނުންވާ އަދަދު

1

މަޤާމް ގިންތި

ވަގުތީ

މަޤާމުގެ ރޭންކް

ޖީއެސް 3

މަގާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން

އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1

މުއްދަތު

ވަޒީފާ ހަމަޖެހޭ ތާރީހުން ފެށިގެން 27 ޖަނަވަރީ 2021 ގެ ނިޔަލަށް

މަޤާމު އޮތް އޮފީހުގެ ނަމާއި ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ސެކްޝަން އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން

ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ / ކ.މާލެ

ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ސެކްޝަން/ޔުނިޓް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ފައިނޭންސް ސެކްޝަން/ ޕްރޮކިއުމަންޓް ސަބް ޔުނިޓް

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް

މުސާރަ

-/4,465 ރުފިޔާ

ސަރވިސް އެލަވަންސް

-/1,500 ރުފިޔާ

އިތުރު އިނާޔަތްތައް

 • ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ބޭސްފަރުވާގެ ޚިދުމަތް.
 • ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދެވޭ ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަން.
 • ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ.
 • ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ދަތުރުގެ އެލަވަންސް.

 

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތައް

ވަޒީފާގައި ކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު

މަސައްކަތް:

1-       ޚިދުމަތާއި ތަކެއްޗަށް އެދޭ ފޯމް ޕްރޮކިއުމަންޓަށް ލިބޭތާ ލަސްވެގެން 02 ދުވަސް ތެރޭގައި ހޯދުމަށްއެދިފައިވާ ތަކެތި ގެނައުމުގެ ގޮތުން އަގުބަލާ، ކޯޓޭޝަން ހޯދަންޖެހޭ އެއްޗެއްކަމުގައިވާނަމަ ކޯޓޭޝަން ހޯދާ، ހުއްދަހޯދަންޖެހޭ އެއްޗެއް ކަމުގައިވާނަމަ ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ހުއްދަހޯދުމަށްފަހު މަސައްކަތާއި ތަކެއްޗަށް ޕީ.އޯ ހެދުމަށްފަހު ތަކެތި ބޭނުންވާ މުއްދަތަށް އޮފީހަށް ގެނައުން.

 

2-       މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ހުއްދަ ހޯދުމާއި،  ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ޝީޓް ތައްޔާރުކޮށް ތަކެތި ހޯދުމާއި މަސައްކަތްކުރުވުމަށް އިޢުލާންކުރުމުގެ ކުރިން މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހު އިޢުލާންކުރުން. 

 

3-       ތަކެތި ހޯދުމަށާއި މަސައްކަތްކުރުވުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތާރީޚުގައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވަގުތަށް އެކަމަށް ބޭނުންވާ އެންމެހައި ތައްޔާރީތައްވުމާއި، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން އަންނަފަރާތްތަކަށް އެއިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިދިނުމާއި، އެފަރާތްތަކަށް ސާފުވާނެހެން ތެދުމަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި، ދުވަހުގެ ޔައުމިއްޔާ ނެގުމަށްފަހު ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުވުމާއި، އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅަން ހަމަޖެހިފައިވާ ދުވަހަށް ނިންމަންޖެހޭ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް ނިންމުމާއި، އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާދުވަހުގެ ޔައުމިއްޔާ ނެގުމާއި، ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމަށްޓަކައި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށްފަހު މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމުގައި ބައިވެރިވުމާއި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގެ އެގްރީމަންޓް ހެދުމާއި އަދި އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔުން.

 

4-       އޮފީހަށް ލިބިފައިވާ ތަކެތީގެ ބިލް ލިބޭތާ 01 ދުވަސްތެރޭގައި އެބިލާއި ގުޅޭ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތަކުގެ އަސްލު ހަމަކުރުމަށްފަހު ޕެއިމަންޓް ހެދުމަށްޓަކައި ޕެއިމަންޓް ހަދާ މުވައްޒަފާއި ޙަވާލުކުރުމާއި އެޑޮކިއުމަންޓްތަކުގެ ކޮޕީ ހަމަކޮށް ދުވަހުން ދުވަހަށް ފައިލްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.

 

5-       އޮތޯރިޓީން ގެޒެޓްކުރުމަށްޓަކައި ފޮނުވަންޖެހޭ އިޢުލާންތައް ފޮނުވަންޖެހޭ މުއްދަތުގައި ގެޒެޓަށް އަޕްލޯޑްކުރުމަށްޓަކައި ރައީސް އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށްފަހު މެއިލް ލިބުނުކަން ކަށަވަރުކުރުމާއި، އޮތޯރިޓީގެ އެޑްމިން މެއިލް ދުވަހުން ދުވަހަށް ބަލާ ޗެކްކުރުމަށްފަހު އައިސްފައިވާ މެއިލްތައް ދާންވާ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުން. 

 

މަޤާމުގެ ޝަރުތުތައް

އަސާސީ ޝަރތު

 • ސާނަވީ ނުވަތަ އެ އާ އެއް ފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން 2 މާއްދާއިން ދަށްވެގެން "ޑީ" ގްރޭޑް ލިބިފައިވުމާއެކު، އޭގެ އިތުރުން 'ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް'  ނުވަތަ ' ހަޔަރ ސެކަންޑްރީ ސްކޫލް' ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޙާނުގައި 'ދިވެހި' މި މާއްދާއިން ދަށްވެގެން 'ސީ' ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން.

 

 

01. މަގާމް

މަސައްކަތު

މަޤާމް ނަމްބަރު

J-229711

ބޭނުންވާ އަދަދު

1

މަޤާމް ގިންތި

ދާއިމީ

މަޤާމުގެ ރޭންކް

އެސްއެސް 2

މަގާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން

ސަޕޯޓް ސްޓާފް ގްރޭޑް 2

މަޤާމު އޮތް އޮފީހުގެ ނަމާއި ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ސެކްޝަން އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން

ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ / ކ.މާލެ

ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ސެކްޝަން/ޔުނިޓް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ފައިނޭންސް ސެކްޝަން/ ޕްރޮކިއުމަންޓް ސަބް ޔުނިޓް

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް

މުސާރަ

-/3,470 ރުފިޔާ

ސަރވިސް އެލަވަންސް

-/1,000 ރުފިޔާ

ސަޕޯރޓިވް ކޯ އެލަވަންސް

1,200/- ރުފިޔާ

އިތުރު އިނާޔަތްތައް

 • ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ބޭސްފަރުވާގެ ޚިދުމަތް.
 • ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދެވޭ ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަން.
 • ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ.
 • ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ދަތުރުގެ އެލަވަންސް.

 

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތައް

ވަޒީފާގައި ކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު

މަސައްކަތް:

 

1-      އޮފީސްތެރެ ފޮޅާ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސުޕަވައިޒު ކުރުމާއި އޮފީހުގެ ކައުންޓަރ، ސައިކޮޓަރި، މީޓިންގް ރޫމް އަދި ފާހާނާތައް ސާފުތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން.

 

2-      މިއޮތޯރިޓީގައި ބޭއްވޭ ބައްދަލުވުންތަކަށް ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް ސައި އަދި ކޮފީ ދުވަހުން ދުވަހަށް ތައްޔާރުކުރުމާއި ބައްދަލުވުންތައް ނިމުމުން ވަގުތުން ކޮންފަރެންސް ރީތި ކުރުން.

 

3-      އޮފީހުން ބޭނުންވާ ކަންކަމުގައި ބޭންކް، އެމް.އެމް.އޭ، ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތަށް ދިއުމާއި އޮފީހަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމަށް ފިހާރަތަކަށް ދިއުމާއި، އޮފީހުން އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވާ ސިޓީ، ނޯޓް، ރިޕޯޓް ފަދަ ތަކެތި ހަވާލުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހަވާލުކުރަންޖެހޭ ގަޑިއަށް ދުވަހުން ދުވަހަށް ހަވާލުކުރުން.

 

4-      އޮފީހުގެ އެއްސެކްޝަނުން އަނެއް ސެކްޝަނަށް ނުވަތަ އެއް ޑިޕާޓްމަންޓުން އަނެއްޑިޕާޓްމަންޓަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް އޮފީސްތެރެއިން ނިންމަޖެހޭ މުހިންމު ކަންތައްތަކުގައި ޝާމިލްވެ ފައިލްތައް ފަދަ ތަކެތި ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތަށް ބަދަލުކުރުން.

 

5-      އޮފީސް ފޮޅާ ސާފުކުރާ ފަރާތުން އެކަން ކުރަމުންދާއިރު ސްޕަވައިޒްކޮށް އޮފީހުގެ މުހިންމު ސަރަޙައްދުތައް (ކައުންޓަރުތައް، ލައިސަންސް ޕްރިންޓިންގ އޭރިއާ، ޗެއަރމަން އާއި ވެރިންގެ ކޮޓަރި) ސާފުކުރުމަށް ވަންނައިރު އެތަނުގައި ހުރުމާއި އަދި ފޮޅާ ސާފުކުރާއިރު އޮތޯރިޓީގެ ތަންތަން ކަނޑައެޅިފައިވާ މިންގަނޑުތަކަށް ސާފުކުރެވިފައި ވޭތޯ ބެލުން.

 

 

 

މަޤާމުގެ ޝަރުތުތައް

އަސާސީ ޝަރތު

 • ލިޔަން ކިޔަން އެނގުން

ނުވަތަ

 • މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނެއް/ ލައިސަންސެއް / ހުއްދައެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުން.

 

މަގާމް

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

މަޤާމް ނަމްބަރު

J-229720

ބޭނުންވާ އަދަދު

01

މަޤާމް ގިންތި

ދާއިމީ

މަޤާމުގެ ރޭންކް

އެމްއެސް 3

މަގާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

މަޤާމު އޮތް އޮފީހުގެ ނަމާއި ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ސެކްޝަން އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން

ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ / ކ.މާލެ

ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ސެކްޝަން/ޔުނިޓް

ކޯޕަރޭޓް އެފެއާރޒް ޑިޕާރޓްމަންޓް ، އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އެންޑް ފައިނޭންސް ސެކްޝަން/ ކޯޕަރޭޓް ސާރވިސް ޔުނިޓް

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް

މުސާރަ

-/7,035 ރުފިޔާ

ސަރވިސް އެލަވަންސް

-/2,000 ރުފިޔާ

ސަޕޯޓިވްކޯ އެލަވަންސް

-/900 ރުފިޔާ

ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް

މުސާރައިގެ 35%

އިތުރު އިނާޔަތްތައް

 • ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ބޭސްފަރުވާގެ ޚިދުމަތް.
 • ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދެވޭ ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަން.
 • ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ.
 • ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ދަތުރުގެ އެލަވަންސް.

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތައް

ވަޒީފާގައި ކުރަންޖެހޭ މައިގަނޑު

މަސައްކަތް:

 

 1. އެކި އެކި ބައްދަލުވުންތައް އިންތިޒާމްކޮށް ރާވާ ހިންގުން
 2. އެކި އެކި ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވަން ޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ފޮނުވާ ބެލެހެއްޓުން
 3. މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅިގެން ހަދަންޖެހޭ ޕްލޭންތައް ހެދުން
 4. އިދާރީ ހިންގުމާއި ގުޅޭ ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރު ކޮށް ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުން
 5. އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ވެރީންގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދާއެކު ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުން.

 

 

 

 

 

މަޤާމުގެ ޝަރުތުތައް

އަސާސީ ޝަރުތު

 

 1. ބިޒަންސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ނުވަތަ ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް ނުވަތަ ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ދާއިރާއިން ތައުލީމީ ރޮނގަކުން ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑެގެ   ލެވެލް 5 ނުވަތަ 6 ގެ ސަނަދެއް ޙާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު، އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ނުވަތަ މެނޭޖްމަންޓް ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން 4 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބަފައިވުން.

ނުވަތަ

 1. ބިޒަންސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ނުވަތަ ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް ނުވަތަ ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ދާއިރާއިން ތައުލީމީ ރޮނގަކުން ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑެގެ   ލެވެލް 7 ނުވަތަ 8 ގެ ސަނަދެއް ޙާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު، އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ނުވަތަ މެނޭޖްމަންޓް ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން 2 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބަފައިވުން.

ނުވަތަ

 1. ބިޒަންސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ނުވަތަ ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް ނުވަތަ ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ދާއިރާއިން ތައުލީމީ ރޮނގަކުން ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑެގެ   ލެވެލް 9 ސަނަދެއް ޙާސިލްކޮށްފައިވުން.

  

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް

 

 1. ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ސިވިލް ސާރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު (މި ފޯމް ސިވިލް ސާރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން އަދި މިއިދާރާގެ ވެބްސައިޓް www.transport.gov.mv  އަދި މިއޮތޯރިޓީގެ ކައުންޓަރުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.
 2. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު ( ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީމެއިލް އެޑްރެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް)
 3. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ، މުއްދަތު ހަމަނުވާ، ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް ފެންނަ،  އަދި ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް.
 4. ސިވިލް ސާރވިސް އަށް / ސަރުކާރަށް ހިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެނަމަ، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް، ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.
 5. ލިބިފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓްފިކެޓް ކޮޕީ،

(ހ) މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ފެންވަރު / ލެވެލް ކަނޑައަޅާފައިވާ، ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަތީ ތައުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓްފިކެޓުތަކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ، ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރިކަމުގެ ލިޔުމާއެކު ކޯހުން ލިބޭ ސެޓްފިކެޓް ވަކި ފެންވަރެއްގައި ޤަބޫލު ކުރެވޭނެކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ

(ށ)  މަތީ ތައުލީމު ދޭ، ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ؛ ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.

 1. ވަޒީފާގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކާއި ތަމްރީނު ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ.
 2. ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް ދެވޭ އިމްތިޙާނު ފުރިހަމަކޮށް ސެޓްފިކެޓް ލިބިފައިވާނަމަ، އެ ސެޓުފިކެޓްގެ ކޮޕީ.
 3. މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ:

(ހ) ދައުލަތުގެ މުވައްސަސާއެއްގައި ނުވަތަ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ، އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

(ށ)  އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން؛ ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރިގޮތް އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމް.

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ގާބިލް ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ ކަންތައްތައް

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ގާބިލް ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ ކަންތައްތައް:

-          ޙާސިލްކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމާއި، ތަމްރީނަށް ބަލައިގެން.

-          މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް ބަލައިގެން.

-          ޤާބިލްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އިންޓަރވިއުކޮށްގެން.

-          ކޮމްޕިއުޓަރ އަށް އަހުލުވެރިވެފައިވާ މިންވަރަށް ބަލައިގެން.

އިންޓަވިއު (އިމްތިހާނާއި ޕްރެޒެންޓޭޝަން އޮންނަ ނަމަ އެބައިވެސް ހިމެނުން)

އިންޓަރވިއު ކުރުން:

 

 

 

 

ޝޯޓްލިސްޓް ކުރުން:

 

- މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންޓަވިއުއާއެކު ޕްރެކްޓިކަލް އެއް ދޭނެއެވެ. އަދި އިންޓަރވިއު އޮންނާނީ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ ( ހުރަވީ ބިލްޑިންގ ގެ 01  ވަނަ ފަންގިފިލާ) ގައެވެ. އިންޓަރވިއު ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 14 މޭއި 2019 އިން ފެށިގެން 14 ޖޫން 2019 އާ ދެމެދު، މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގައެވެ.

 

މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި ، ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން މާރކްސް ލިބޭ ފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ.

މަޤާމަށް އެދެންވީ ގޮތާއި ސުންގަޑި

މަޤާމަށް އެދެންވީ ގޮތާއި ސުންގަޑި

މިމަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ 22 މޭއި 2019 ގެ 13:00 ގެ ކުރިން، މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ އަށެވެ. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ލިޔުންތައް އީމެއިލް [email protected]  މެދުވެރިކޮށްވެސް ބަލައިގަނެވޭނެވެ. އަދި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން އަދި ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު ދުވަހެއް ކަނޑައަޅައިފިނަމަ ، އެކަނޑައަޅާ ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު:

-     ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާ އަށް އެދޭ ފޯމް މި އޮތޯރިޓީގެ ކައުންޓަރުން ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު 08:00 ން 14:00 އަށް ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

-  މީގެއިތުރުންވެސް މަޢުލޫމާތެއް ސާފްކުރައްވަން ބޭނުންވެލައްވާނަމަ، މި އޮތޯރިޓީގެ ގެ ނަމްބަރު: 3343420 / 3343425 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

09 ރަމަޝާން         1440

14 މޭއި             2019

14 މޭ 2019
ހޯދާ