ރަތަފަންދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ދިނުން

ީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

 

  1. މި ސްކޫލްގެ ހެނދުނުގެ ދަންފަޅީގެ ދަރިވަރުންނަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ތައްޔާރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު
  2. ހުޅުވާލުމަށް ކުރެވުނު ނަމްބަރ GS-205/IUL/2019/16  އިއުލާނުގެ 5 ވަނަ ޕޮއިންޓް ގައިވާ ބިޑްހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޙް ތިރީގައި
  3. މިދަންނަވާ ގޮތަށް އިސްލާޙް ކޮށްފީމެވެ.  

 

ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ 2019 މެއި 23 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 ގައި މިސްކޫލްގައެވެ.

   ވީމާ މިކަން އާންމުކޮށް އަންގައި އިއުލާނު ކުރީމެވެ.

13 މޭ 2019
ހޯދާ