މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ދިވެހިރާއްޖެ
ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް ކުންފުނިތަކަށް ހުއްދަ ދިނުން

1440 ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ ކުންފުނިތަކާއި އެ ކުންފުނިތަކަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ އަގުތަކާ ކޯޓާގެ ތަފްސީލު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

#

ކުންފުނީގެ ނަން

އަގު

ކޯޓާގެ ޢަދަދު

ފޯން ނަންބަރު

1

މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޑެޓް

-/69965

550

3011000

2

ތަޒްކިޔާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

-/72550

90

3302410

3

ޒައީ ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

-/70000

90

3322622

4

މިނާ ޙައްޖު އެންޑް ޢުމްރާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

-/69965

90

3347877

5

އެކްރޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

-/59965

90

3318060 

6

އަލް ޙަރަމައިން ޙައްޖު އެންޑް ޢުމްރާ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

-/69965

90

3334975

ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމާބެހޭ އުޞޫލުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ވާ ގޮތުގެ މަތިން މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ފިޔަވާ ދެންހުރި ކުންފުނިތަކަށް ދީފައިވާ ހުއްދަގެ މުއްދަތަކީ 1 (އެކެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތެވެ. ހުއްދަ ދީފައިވާ އަގަށްވުރެ އިތުރަށް ކުންފުނިތަކުން ފައިސާ ނެގުމާއި، ކުންފުނިތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމަކުމާއި، ހުއްދަ ދީފައިވާ ކޯޓާއަށްވުރެ އިތުރަށް ފައިސާ ނެގުމަކީ ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމާބެހޭ އުސޫލުގެ ދަށުން މަނާކަމެކެވެ.

ވީމާ މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާނުކުރީމެވެ.

     07 ރަމަޟާން 1440

     12 މޭ 2019

12 މޭ 2019
ހޯދާ