ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނީލަން ކިއުން

     ޏ.ފުވައްމުލަކު ދޫޑިގަން ޝުހުރަތު ގޯތީގެ ދެކުނުގައި އޮތް ހުސްބިމުގައި ހުރެގެން ފުވައްމުލަކު ދޫނޑިގަން އަސޭ ގޯއްޗަށް ނުރައްކާވާ ރުއްގަސް ނީލަން ކިއުން 16 މެއި 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:00 ގައި ޝުހުރަތު ގޯއްޗާއި ގުޅިގެން އޮތް ހުސްބިމުގައި އޮންނާނެއެވެ.

     މިގަސް ނީލަމުން ނަންގަވާ ފަރާތަކުން 03 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގަސް އުފުރައިގެން ނަންގަވަން ވާނެއެވެ. ގަސް އުފުރައިގެން ނަންގަވަން ވާނީ އެއްވެސް މީހަކަށް އުނދަގުލެއް، ގެއްލުމެއް ނުވާގޮތަށެވެ.

09 މޭ 2019
ހޯދާ