މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފްރަންޓް ރީތިކުރުން

ނ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޫނުމަތި ފަރާތް ރީތިކުރުމުގެ ގޮތުން ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ބޭނުންވާތީވެ، އެމަސައްކަތް  އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދޭނެފަރާތެއް ހޯދަންބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 15 މެއި 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 10:30 އަށް މިއިދާރާއަށް ދުރުވެ، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 21 މެއި 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މިއިދާރާއަށް ދުރުވެ، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ވާހަކަވެސް މިފުރުސަތުގައި ދަންނަވަމެވެ.

09 މޭ 2019
ހޯދާ