މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ފުޓްސަލް ދަނޑު އަޅާ ބިން ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ

މިރަށުގައި ފުޓްސަލް ދަނޑު އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ބިމުގައި ހުރި ރުއްގަސްތައް ނަގައި ބިން ސާފުކޮށް، އެބިމުގައި ހުންނަ ބޮޑެތި ރުއްގަސް ނަގާފައި ހުންނަ ވަޅުގަނޑުތަކަށް ފަސްލާ އެއްވަރުކުރުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން އަމިއްލަ ތަކެތީގައި މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ރަސްމީގަޑީގައި ނަމަ  6580072 ނުވަތަ 7994253 ނަމްބަރ ފޯނާއި ގުޅުއްވައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 9 މެއި 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ސިޓީއަކުން އަގު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

07 މޭ 2019
ހޯދާ