ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޒާހިރު ނަސީރު މެމޯރިއަލް ކަޕް 2019 ގައި ބަިވެރިވުމާއި ބެހޭ

 

 

                                                                                                ނަންބަރ: VAM/IL/2019/7012

 

 

               އިޢުލާން 

 

 ޒާހިރު ނަސީރު މެމޯރިއަލް ކަޕް 2019 ގައި ބައިވެރި ވުމާއި ބެހޭ:

 

މުބާރާތް  ބޭއްވޭނެ ތާރީޚް:

15 މެއި 2019 އިން 24 މެއި 2019

މުބާރާތް ބޭއްވޭތަން:

މާލެ ބީޗް ވޮލީބޯލް ކޯޓް

މުބާރާތް ކުޅެވޭ ޑިވިޜަން:

އަންހެން، ފިރިހެން

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވޭ ފަރާތްތައް:

ބީޗް ވޮލީބޯލް ކުޅުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ހުރިހާފަރާތްތަކަށް

މުބާރާތު ގައި ބައިވެރިވުމުގެ އެންމެ ފަހު ތާރީޚާއި ގަޑި:

12 މެއި 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން

މުބާރާތު ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފޯމާއި ޓީމް ލިސްޓް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ތަން:

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް

ހ.ބޯޅަގެ 03 ވަނަ ފަންގިފިލާ، އަބަދައްއުފާމަގު

މުބާރާތު ގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ފޯމާއި، ޓީމް ލިސްޓް ހުށަހަޅާ ފޯމް އަދި މުބާރާތުގެ ޤަވާއިދު ލިބެންހުންނާނީ

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން

އިތުރު މަޢުލޫމާތު:

 

[email protected]   

    3317015 ، 7775050

07 މޭ 2019
ހޯދާ