މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެމްއެމްއޭ އަށް އޯޑިއޯ އެންޑް ވިޝުއަލް ސިސްޓަމެއް ގަތުން

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއަށް އޯޑިއޯ ވިޝުއަލް ސިސްޓަމެއް ވިއްކާނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ދުވަސްތަކުގައި މިއޮތޯރިޓީއަށް ހާޟިރުވެ، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ތަފްޞީލް

ތާރީޚް

ދުވަސް

ގަޑި

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

02 މެއި 2019

ބުރާސްފަތި

11:00

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުން

12 މެއި 2019

 އާދީއްތަ

11:00

 

މިކަމަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅޭނީ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް އަންގާފައިވާ ދުވަހު ޙާޟިރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.  

24 އޭޕްރިލް 2019
ހޯދާ