ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ދި އާޓްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރޮޖެކްޓަރެއް ގަނެދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

މިސެންޓަރުގެ ނަންބަރު (IUL)177-A1/1/2019/27  އިޢުލާނަށް ހަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ. މިއިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ އެއިޢުލާން ބާތިލް ކުރުމަށްފަހު އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

އޮލިމްޕަހުގައި ފިލްމު ދައްކާނެ ޕްރޮޖެކްޓަރެއް ގަންނަން ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ، މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝަޢުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން އެދި ދެންނެވީމެވެ. އަދި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ޙާޟިރުނުވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަޠު ނޯންނާނެ ވާހަކަ ވެސް ދެންނެވީމެވެ.

 

ތަފްސީލް

ތަން

ތާރީޚު

ގަޑި

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮ ދި އާޓްސް

30 އޭޕްރީލް 2019

11:00

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން

ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮ ދި އާޓްސް

13 މެއި   2019

11:00

 

24 އޭޕްރިލް 2019
ހޯދާ