މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރީން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ދިވެހިރާއްޖެ
މި މިނިސްޓްރީއާއި މި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ ތަންތަނުގެ ފޯން ނަންބަރުތައް

މި މިނިސްޓްރީންދެވޭ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށާއި ޝަކުވާ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ތިރީގައިވާ ނަންބަރުތަކަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. 

އިދާރީ ބައި

 މިނިސްޓަރސް ސެކްރެޓޭރިއަޓް

3339217، 3339250

ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (މެނޭޖްމަންޓް)

3339239، 3339251، 3339285، 3339282

ރިސެޕްޝަން

3322625، 333249

 މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ބައި

3339286، 3339246، 3339241، 3339244

 އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ

3339283, 3339278

 ޕްލޭނިންގ އެންޑް ޕްރޮގްރާމް ކޯޑިނޭޝަން

3339259، 3339210، 3339271

 ލީގަލް ސަރވިސް

3339293، 3339273، 3339273

 ޕްރޮކެޔޮމަންޓް އެންޑް ލޮޖިސްޓިކްސް

333211، 3339227، 3339279

ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް

,3339277، 3339262، 3339265, 3339254، 3339234، 3339280

މަސްވެރިކަމާބެހޭ ބައި.

 އެކުއަކަލްޗަރކުރާ ތަންތަނުގެ ލައިސެންސް ނެގުން.

3339270، 3339266، 3305038

މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ބޭރުގެ އުޅަނދެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ސަރަޙައްދަށް ވަނުމަށްޓަކައި ހުއްދަ ހޯދުން.

3339270، 3339214، 3339266

އެކްސްޕޯޓްކުރާ ފަރާތަކަށް ވިއްކުމަށް މަހާއި މަހުން ތަކެތި އުފައްދާ ތަންތަނުގެ ލައިސަންސް ނެގުން

3339270، 3339214، 3339266

ކެޗް ސެޓްފިކެޓް (ހުޅުލެ)

7976061

މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ދޫކުރާ ލޯނުތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު

3339233، 3339274، 3339215

މަސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގައި ޑިސަލްގެ ޑިއުޓީ މަޢާފް ކުރުމުގެ މަޢުލޫމާތު

3339276، 3339233

މެރިކަލްޗަރ މަސައްކަތާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު

3339272، 3339274، 3341836

މަސްވެރިކަން ކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ލައިސަންސް ނެގުން

3339270، 3339266

މަސްވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން.

 3339270، 3339266

ކަނޑާއި ކަނޑުގެ ދިރުންތަކުގެ ތަޙުލީލު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް

3339266، 3339252، 3339258

އޮއިވާލި ކަނދުފަތީގެ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭ

3339268، 3339267، 3339257

އައިސްޕްލާން ޤާއިމް ކުރުމުގެ މަޢުލޫމާތު

3339274، 3339257، 3339205

 މަސްވެރިންގެ އަތުން މަސް ގަތުމަށް ދޫކުރާ (ކަލެކްޝަން ޕާމިޓް) ހުއްދަ

3339270

މަސްވެރިކަމުގެ މަޝްރޫޢުތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު

  3339240، 3339274، 3339266

 މަސްވެރިކަމުގެ ތަމްރީނާއި ކޯޕަރޭޓިވްސްއާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު

3339274, 3339276, 3339242

މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރ

3323238، 3322242

ދަނޑުވެރިކަމާބެހޭ ބައި

 އެމަޖެންސީ ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް ކުރުން.

3339242، 3339226، 3339209

ގަސްގަހާ ގެއްސާއި ގަހުގެ ބައިތައްއެތެރެ ކުރުމުގެ ހުއްދަ

3303743، 3339226، 3339209

ކެމިކަލް ރެގިއުލޭޝަން އެންޑް ލައިސަންސް ސަރވިސަސް

3339208، 3339242

 ހަނިމާދޫ އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރ

6520076

 ގަސްގަހާ ގެއްސާއި ގަހުގެ ބައިތައް އެކްސްޕޯޓް ކުރުން

3339226، 3303742

ގަސްގަހަށް ޖެހޭ ބަލިތައް ދެނެގަތުމާއި ބަލި ކޮންޓްރޯލް ކުރާނެ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުން

3339226، 3339229

 ފަޅުރަށްތަކާބެހޭ ބައި

3339204، 3339260، 3339256، 3339269، 3339288

ދިރޭ ޖަނަވާރާއި ދިރޭ މަސް އެކްސްޕޯޓްކުރުން.

3339212، 3339229، 3339208

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވޭ ގަސްގަހާގެއްސާ އޭގެ ބާވަތްތައް ބަލައި ފާސްކުރުން.

7503161

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވޭ ދިރޭ ޖަނަވާރު ބަލައި ފާސްކުރުން

7503161

 ދަނޑުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރި

3339219، 3339261

 ޕްލާންޓް އެންޑް އެނިމަލް ކޮރަންޓީން ޔުނިޓު

3303742، 3303743

 އިންޓަރނޭޝަނަލް ފަންޑް ފޮ އެގްރިކަލްޗަރަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް (ޢިފާޑް)

3341836، 3305037، 33022039

 ސަސްޓެއިނަބަލް ފިޝަރީޒް ރިސޯސަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް/ ވޯލްޑް ބޭންކް (ޕީއެމްޔޫ)

3338046، 3322328

  • ހޮޓްލައިން:

7872265

  • ވެބްސައިޓް:

www.fishagri.gov.mv

  • އީ-މެއިލް:

[email protected]

17 އޭޕްރިލް 2019
ހޯދާ