އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ

ނަންބަރު: A)CA-2019/252)

އިޢުލާން

19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށްޓަކައި، 2019 އެޕްރީލް 06 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ މި ދަންނަވަނީއެވެ.

އިންސައްތަ

ލިބުނު ވޯޓު

ޙައިޘިއްޔަތު

ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު

39.22

817

އެމް.ޑީ.ޕީ

ޔާމީން އަޙްމަދު، ވ. ވިނަފަތް، މާލެ

1

42.53

886

އަމިއްލަގޮތުން

އަޙްމަދު އުޝާމް، ވ. ވަސްމީރުފިޔަ، މާލެ

2

17.71

369

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޖަމީލް އަޙްމަދު، ދޫޑިގަން. އީސްޓުލައިޓް، ޏ. ފުވައްމުލައް

3

0.53

11

އެމް.އެލް.އެސް.ޑީ.ޕީ

މުޙައްމަދު ޙުސައިން، މިސްކިތްމަގު. ބްލޫލައިޓް، ޏ. ފުވައްމުލައް

4

 

2083

ޞައްޙަ ވޯޓު:

42

ބާޠިލް ވޯޓު:

2125

ޖުމްލަ ވޯޓު:

3174

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު:

2125

ވޯޓުލީ މީހުންގެ ޢަދަދު:

66.95

ވޯޓުލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ:

 

ވީމާ، މި އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާގައިވާ ގޮތުން، 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް، އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލި، މާލެ، ވ. ވަސްމީރުފިޔަ، އަޙްމަދު އުޝާމް އިންތިޚާބުވެއްޖެކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

06 ޝަޢުބާން 1440

11 އޭޕްރިލް 2019
ހޯދާ