އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ

ނަންބަރު: A)CA-2019/246)

އިޢުލާން

19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށްޓަކައި، 2019 އެޕްރީލް 06 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ މި ދަންނަވަނީއެވެ.

އިންސައްތަ

ލިބުނު ވޯޓު

ޙައިޘިއްޔަތު

ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު

11.95

222

ޕީ.ޕީ.އެމް

ޖަމީލާ ޢަލީ ޚާލިދު، ހ. ވައިޓްޑައިމަންޑް، މާލެ

1

2.42

45

އަމިއްލަގޮތުން

 ސަރަގު އާދަމްމަނިކު، މއ. ގޮމަށިގެ، މާލެ

2

45.61

847

އެމް.ޑީ.ޕީ

މުޙައްމަދު ރަޝީދު، މއ. ބިންކޮޅު، މާލެ

3

32.69

607

އަމިއްލަގޮތުން

އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫން، މއ. ކިނބިގަސްދޮށުގެ، މާލެ

4

1.51

28

އަމިއްލަގޮތުން

މުޙައްމަދު ޒަމީލް، މއ. ނީލީސިތާރާ، މާލެ

5

5.82

108

އަމިއްލަގޮތުން

އާމިނަތު ޝިރުނާ، މއ. ދަޑިކޮށީއިރުމަތީގެ، މާލެ

6

 

1857

ޞައްޙަ ވޯޓު:

20

ބާޠިލް ވޯޓު:

1877

ޖުމްލަ ވޯޓު:

3092

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު:

1877

ވޯޓުލީ މީހުންގެ ޢަދަދު:

60.71

ވޯޓުލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ:

 

ވީމާ، މި އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާގައިވާ ގޮތުން، 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް، އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލި، މާލެ، މއ. ބިންކޮޅު، މުޙައްމަދު ރަޝީދު އިންތިޚާބުވެއްޖެކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

06 ޝަޢުބާން 1440  

11 އޭޕްރިލް 2019
ހޯދާ