އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ

ނަންބަރު: A)CA-2014/236)

އިޢުލާން

19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށްޓަކައި، 2019 އެޕްރީލް 06 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ މި ދަންނަވަނީއެވެ.

އިންސައްތަ

ލިބުނު ވޯޓު

ޙައިޘިއްޔަތު

ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު

32.07

693

އަމިއްލަގޮތުން

ޢަބްދުﷲ ސިނާން، މއ. ބެރިއަންފަރު، މާލެ

1

3.42

74

އަމިއްލަގޮތުން

ފުއާދު ތައުފީޤް، މއ. ތަޅަމުދިގެ، މާލެ

2

0.69

15

އަމިއްލަގޮތުން

އިބްރާހީމް ޝާކިރު، މއ. ޝާކީ ޝާރކް، މާލެ

3

4.44

96

އަމިއްލަގޮތުން

ޢަބްދުﷲ ލީމާން ޒާހިރު، މއ. ގުލްޝަންކިނާރާ، މާލެ

4

16.20

350

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

އިބްރާހީމް މަމްނޫން، މއ. އިސްކަންދަރުވިލާ، މާލެ

5

43.17

933

އެމް.ޑީ.ޕީ

އަޙްމަދު ޚައިތަމް، މއ. ވިންޑްސްޓަރ، މާލެ

6

 

2161

ޞައްޙަ ވޯޓު:

34

ބާޠިލް ވޯޓު:

2195

ޖުމްލަ ވޯޓު:

 

3189

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު:

 

2195

ވޯޓުލީ މީހުންގެ ޢަދަދު:

 

68.83

ވޯޓުލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ:

ވީމާ، މި އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާގައިވާ ގޮތުން، 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް، އެމް.ޑީ.ޕީ ފަރާތުން ކުރިމަތިލި، މާލެ، މއ. ވިންޑްސްޓަރ، އަޙްމަދު ޚައިތަމް އިންތިޚާބުވެއްޖެކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

06 ޝަޢުބާން 1440

 

11 އޭޕްރިލް 2019
ހޯދާ