އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ

ނަންބަރު: A)CA-2019/248)

އިޢުލާން

19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށްޓަކައި، 2019 އެޕްރީލް 06 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ މި ދަންނަވަނީއެވެ.

އިންސައްތަ

ލިބުނު ވޯޓު

ޙައިޘިއްޔަތު

ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު

21.77

427

އަމިއްލަގޮތުން

ޙަސަން ރިފާޢީ ބުޝްރީ، މ. ފެހިވިދުވަރުގެ، މާލެ

1

66.04

1295

އެމް.ޑީ.ޕީ

އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ، މ. އަފްޒާ، މާލެ

2

12.19

239

އަމިއްލަގޮތުން

އަޙްމަދު މުޞްޠަފާ، މ. މާފަރު، މާލެ

3

 

1961

ޞައްޙަ ވޯޓު:

27

ބާޠިލް ވޯޓު:

1988

ޖުމްލަ ވޯޓު:

3711

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު:

1988

ވޯޓުލީ މީހުންގެ ޢަދަދު:

53.57

ވޯޓުލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ:

 

ވީމާ، މި އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާގައިވާ ގޮތުން، 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް، އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލި، މާލެ، މ. އަފްޒާ، އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ އިންތިޚާބުވެއްޖެކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

06 ޝަޢުބާން 1440

11 އޭޕްރިލް 2019
ހޯދާ