އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ

ނަންބަރު: A)CA-2019/251)

އިޢުލާން

19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށްޓަކައި، 2019 އެޕްރީލް 06 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ މި ދަންނަވަނީއެވެ.

އިންސައްތަ

ލިބުނު ވޯޓު

ޙައިޘިއްޔަތު

ކެންޑިޑޭޓުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު

0.71

14

އަމިއްލަގޮތުން

މުޙައްމަދު ޢާޠިފް، މ. ފެހިވިނަ، މާލެ

1

12.39

243

އަމިއްލަގޮތުން

އިސްމާޢީލް މުޚްތަބާ، މ. ކުރިބީލޮޖް، މާލެ

2

2.65

52

އަމިއްލަގޮތުން

ޔޫސުފް ރަފީޢު، މ. ބިގްފިޝް، މާލެ

3

1.22

24

އަމިއްލަގޮތުން

ޙުސައިން ނަދީމް، މ. ރުއްފުށި، މާލެ

4

36.75

721

ޕީ.ޕީ.އެމް

ޢަބްދުﷲ ރިފާޢު، މ. ވޭވިންގލައިޓް، މާލެ

5

1.48

29

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

މުޙައްމަދު ޙަމްދާން، ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 6852، މާލެ

6

42.97

843

އެމް.ޑީ.ޕީ

އާދަމް ޢަލީ، މ. ދިއްތުނޑި، މާލެ

7

1.83

36

އަމިއްލަގޮތުން

އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް، ހ. ފަންފިނި، މާލެ

8

 

1962

ޞައްޙަ ވޯޓު:

30

ބާޠިލް ވޯޓު:

1992

ޖުމްލަ ވޯޓު:

3000

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު:

1992

ވޯޓުލީ މީހުންގެ ޢަދަދު:

66.40

ވޯޓުލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ:

ވީމާ، މި އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާގައިވާ ގޮތުން، 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް، އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލި، މާލެ، މ. ދިއްތުނޑި، އާދަމް ޢަލީ އިންތިޚާބުވެއްޖެކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

06 ޝަޢުބާން 1440

11 އޭޕްރިލް 2019
ހޯދާ