މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޑޮމެއިން ނަންބަރުތައް އޮންލައިންކޮށް ނީލަމުގައި ވިއްކުން

                                                   އިޢުލާން

ތިރީގައި މިދަންނަވާ ޑޮމެއިން ނަންބަރުތައް އޮންލައިންކޮށް ނީލަމުގައި ވިއްކާ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ވީމާ، މި ނަންބަރުތައް ބައްލަވައިގަތުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން /https://citizen.egov.mv/efaas  އަށް ލޮގިން ކުރެއްވުމަށްފަހު ނީލަމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

B1 ކެޓެގަރީގެ ޑޮމެއިން ނަންބަރު

101

111

112

113

114

ވީމާ 20 ޖަނަވަރީ 2014 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ނީލަން ހުޅުވާލާނެ ވާހަކަ އާއްމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

18 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1435

19 ޖަނަވަރީ 2014
ހޯދާ