ރަސްމާދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
މި ސްކޫލްގެ އައުކްލާސްރޫމްތަކުގެ ގްރޭޑް 3 އަދި 4 ކުލާހުގެ ސީލިންގ ބަދަލުކުރުން

މި ސްކޫލްގެ އައުކްލާސްރޫމްތަކުގެ ގްރޭޑް 3 އަދި 4 ކުލާހުގެ ސީލިންގ ބަދަލުކުރުން

 

  1.   މިސްކޫލްގެ GS120/2018/IU/017  ނަމްބަރ (17 ޑިސެމްބަރ 2018) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ތިން ފަރާތުން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާފައި ނުވާތީ އެ އިޢުލާނު ބާތިލްކޮށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.
  2. މިބީލަންތަކުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން، 2019 ޖެނުއަރީ 13 އިން 2019 ޖެނުއަރީ 15 އަށް ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު 9:00 އިން 14:00 އަށް މިސްކޫލަށް ވަޑައިގެން ނުވަތަ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ނަންނޯޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.
  3. މިޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ 2019 ޖެނުއަރީ 15 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ލިޔުމުން ފޮނުއްވުންއެދެމެވެ.
  4. މިޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން ބާއްވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ 2019 ޖެނުއަރީ 16 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 13:30 ގައި މިސްކޫލްގެ ލައިބްރަރީގައެވެ.
  5. ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ 2019 ޖެނުއަރީ 23 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 13:30 ގައި މިސްކޫލްގެ ލައިބްރަރީގައެވެ.
  6. މިޕްރޮޖެކްޓާގުޅޭ ބީލަން ފޮތް މިއިޢުލާނާއެކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
  7. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

 

ރަސްމާދޫ ސްކޫލް

އިސްކަންދަރުމަގު

ރ.ރަސްމާދޫ

|  ފޯން: 6580330               |      އީމެއިލް: [email protected]

 

04 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440

10 ޖަނަވަރީ 2019
ހޯދާ