އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އަތޮޅު އިލެކްޝަން ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯތައް އުފެއްދުމާގުޅޭ

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބާގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް ބަލައިގަތުމަށްޓަކައި އަތޮޅު އިލެކްޝަން ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯތައް މިހާރުވަނީ ޤާއިމުކުރެވިފައެވެ. އަތޮޅު އިލެކްޝަންސް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯތަކަށް ގުޅުއްވޭނެ ނަންބަރުތަކާއި ފެކްސް ނަންބަރުތަކާއި އަތޮޅު އިލެކްޝަން ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯތަކުގެ އީމެއިލް އެޑްރެސްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

އީމެއިލް އެޑްރެސް

ފެކްސް ނަންބަރު

ފޯނު ނަންބަރު

އަތޮޅު / ސިޓީ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިޔުރޯ

[email protected]

6500063

6500002

ހއ.އަތޮޅު ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިޔުރޯ

[email protected]

6528875

6521100

ހދ.އަތޮޅު ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިޔުރޯ

[email protected]

6540057

6540025

ށ.އަތޮޅު ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިޔުރޯ

[email protected]

6560094

6560028

ނ.އަތޮޅު ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިޔުރޯ

[email protected]

6580238

6580027

ރ.އަތޮޅު ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިޔުރޯ

[email protected]

6608301

6608300

ބ.އަތޮޅު ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިޔުރޯ

[email protected]

6620043

6620261

ޅ.އަތޮޅު ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިޔުރޯ

[email protected]

6640032

6644234

ކ.އަތޮޅު ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިޔުރޯ

[email protected]

6660707

6660808

އއ.އަތޮޅު ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިޔުރޯ

[email protected]

6680522

6680507

އދ.އަތޮޅު ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިޔުރޯ

[email protected]

6700715

6700502

ވ.އަތޮޅު ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިޔުރޯ

[email protected]

6720600

6720017

މ.އަތޮޅު ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިޔުރޯ

[email protected]

6740019

6740017

ފ.އަތޮޅު ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިޔުރޯ

[email protected]

6760604

6760023

ދ.އަތޮޅު ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިޔުރޯ

[email protected]

6780042

6780700

ތ.އަތޮޅު ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިޔުރޯ

[email protected]

6800723

6800713

ލ.އަތޮޅު ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިޔުރޯ

[email protected]

6820002

6820028

ގއ.އަތޮޅު ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިޔުރޯ

[email protected]

6841001

6841032

ގދ.އަތޮޅު ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިޔުރޯ

[email protected]

6860958

6865001

ޏ.އަތޮޅު ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިޔުރޯ

[email protected]

6885002

6885003

އައްޑޫސިޓީ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިޔުރޯ

 މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

13 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1435

14 ޖަނަވަރީ 2014
ހޯދާ