މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޚިދުމަތް ހޯދުމާބެހޭ އުސޫލު ޢާންމުކުރުން

މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން ޚިދުމަތް ހޯދުމާބެހޭ އުސޫލު އާންމުކުރުމާބެހޭ

މި އިޢުލާނާ އެކުގައިމިވަނީ 06 ޖަނަވަރީ 2014 ގައި ބޭއްވުނު މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ 04ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ފާސްކުރެވިފައިވާ މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން ޚިދުމަތް ހޯދުމާބެހޭ އުސޫލެވެ. ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

14 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1435

15 ޖަނަވަރީ 2014
ހޯދާ