މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުން

މި ކުންފުނީގެ ބޭނުމަށް މާލޭ ކޮމާޝަލް ހާބަރުގެ  RTG ދުއްވާ މަގުގައި އަޅާފައިވާ ގައުތައް ނަގައި ބިންގަނޑު ލެވެލްކޮށް މިކުންފުނިން ދޭ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް 320 އަކަމީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި 300mm ބޯމިނުގެ ކޮންކްރީޓް އަޅައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު ނަންބަރު  PRC/I-2013/129-ފ113 އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބޭއްވުނު ޕްރީބިޑްގައި ދެވުނު  މަޢުލޫމާތުގައި ފުށުއެރުންތަކެއް ހުރުމުން އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށްފީމެވެ.

15 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1435

16 ޖަނަވަރީ 2014
ހޯދާ