މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެކިއެކި ކަންކަމުގައި ގުޅުއްވޭނެ ނަންބަރުތައް

 

                މި މިނިސްޓްރީން ކުރާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެން އެކިއެކި ކަންކަމުގައި ގުޅުއްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކަށް ގުޅުއްވުމުގައި  ތަފާތު ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވާކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވޭތީ،  ފަސޭހަކަމާއެކު ގުޅުއްވުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމުގެ ގޮތުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ނަންބަރުތަކުން އެކަމަކާބެހޭގޮތުން ގުޅުއްވޭނެކަން ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

Telephone Numbers

ގުޅޭނޭ ނަންބަރުތައް

Reception

3018 300

ރިސެޕްޝަން

Fax

3018 301

ފެކްސް

Administrative

3018 317

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް

Human Resources

3018 328

ހިއުމަން ރިސޯސަސް

Finance

3018 326

ފައިނޭންސް

Procurement

3018 341

ޕްރޮކިއުމަންޓް

Information Communication Technology

3018 335

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޔުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ

Climate Change Department

3018 350

ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ޑިޕާޓްމަންޓް

Environment Department

3018 363

އެންވަޔަރަންމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް

Energy Department

3018 373

އެނަރޖީ ޑިޕާޓްމަންޓް

Water and Sanitation Department

3018 387

ވޯޓަރ އެންޑް ސެނިޓޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް

Permanent Secretary Unit

3018 311

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ޔުނިޓް

Ministers’ Office

3018 314

މިނިސްޓަރުންގެ އޮފީސް

 

9 ޖެނުއަރީ 2014

 

 

09 ޖަނަވަރީ 2014
ހޯދާ