މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުން

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރުގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް މި މިނިސްޓްރީން ކުރި ނަންބަރު: IUL)438-HRU/438/2013/171)ފ(07  ނޮވެންބަރު 2013) އިޢުލާން ބާޠިލު ކޮށްފީމެވެ.

 08 ރަބީޢުލްއައްވަލް  1435  

09 ޖަނަވަރީ 2014
ހޯދާ