މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުން

އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރުގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް މި މިނިސްޓްރީން ކުރި ނަންބަރު: IUL)438-HRU/438/2013/173)ފ(07  ނޮވެންބަރު 2013) އިޢުލާން ބާޠިލު ކޮށްފީމެވެ.

06 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1435

09 ޖަނަވަރީ 2014
ހޯދާ