މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލުކުރުން

މ.ސަލްވާ އެވެ، ކިޔާ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީއަށް ބަދަލުގެނައުމާ ގުޅިގެން، އެގޯއްޗަށް މި އިދާރާއިން ހަދާދީފައިވާ ނަންބަރު ބ.12835 ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލުކޮށްފީމެވެ.

04 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1435

05 ޖަނަވަރީ 2014
ހޯދާ