މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
IUL)141-COS/141/2018/277) ނަންބަރު އިއުލަާން ބާޠިލްކަމަށް

އިޢުލާން

 

                     މިމިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރ  IUL)141-COS/141/2018/277) އިއުލާން ބާތިލްކުރެވިފަވާކަން އާންމުކޮށް އަންގާ އިއުލާން ކުރަމެވެ.

 

18 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440

26 ނޮވެންބަރު 2018
ހޯދާ