މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ނެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ނޯމަލައިޒޭޝަން ކޮމެޓީއަށް ބަދަލު އައުން

 

 

އިޢުލާން

 

 

              15 ނޮވެންބަރު 2018 ގައި ކުރެވުނު މިމިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު: (IUL) 141-COS/141/2018/276 އިޢުލާނުގައިވާ  ނެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ނޯމަލައިޒޭޝަން ކޮމިޓީއަށް ވަނީ ބަދަލުގެނެވިފައެވެ. ގެނެވިފައިވާ ބަދަލު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. 

 

  1. އަލްފާޞިލް ޢަލީ ސަލީމް (ކޮމެޓީގެ ޗެއަރ)
  2. އަލްފާޟިލާ އިސްރަތު ހަމީދު – (ވައިސް ޗެއަރ)
  3. އަލްފާޞިލް މުސާ ނާޝިދު – (މެންބަރު)
  4. އަލްފާޟިލާ ޔަޒްނީ ނަޝީދާ – (މެންބަރު)
  5. އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އާދަމް – (މެންބަރު)

 

ވީމާ، މީކަން އާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

 

17 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440

25 ނޮވެންބަރު 2018
ހޯދާ