މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކުޅިވަރު ޖަމްޢިއްޔާތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމްގައިވާ ބައެއް ބައިތައް އުނިކުރުމާގުޅޭ

އިޢުލާން

 

 

                  ޤަވާޢިދު ނަންބަރު: 2017/R-13 (ކުޅިވަރު ޖަމްޢިއްޔާތައް ރަޖިސްޓަރީކޮށް ހިންގުމާބެހޭ ޤަވާއިދު) ގެ ޖަދުވަލު 1 ގައިވާ "ކުޅިވަރު ޖަމްޢިއްޔާ ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު" ގެ7 އަދި 8 ވަނަ ނަންބަރު އުނިކުރެވިފައިވާކަން ޢާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

  

17 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440

21 ނޮވެންބަރު 2018
ހޯދާ