މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ލޯންޗެއްގެ ވޯޓަރޖެޓް މަރާމާތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސްޕެއަރ ހޯދުން

އިޢުލާން

 

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ.

ލޯންޗެއްގެ ޕޯރޓްއިންޖީނުގެ ވޯޓަރޖެޓް މަރާމާތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސްޕެއަރސް ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

   ވީމާ، މިމަސައްކަތް ކޮށްދޭން އެދޭ ފަރާތްތަކުން 2018 ނޮވެމްބަރ 28 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މިމިނިސްޓްރީއަށް ހާޒިރުވެ މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވުމަށްފަހު 2018 ޑިސެމްބަރ 03 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މިމިނިސްޓްރީއަށް ހާޒިރުވެ އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުންއެދެމެވެ. މިކަމަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅޭނީ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ ދުވަހުގެ، ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް، މިމިނިސްޓްރީއަށް ހާޒިރުވެ މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

 

‏‏17‏ ރަބީޢުލްއައްޥަލް‏ 1440

‏25‏ ނޮވެމްބަރ‏ 2018

25 ނޮވެންބަރު 2018
ހޯދާ