މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ބަށިބޯޅަ މުބާރާތް 2018

                                                                އިޢުލާން

     މި އެސޯސިއޭޝަންގެ 2018 ވަނަ އަހަރު ކަލަނޑަރުގައި ހިމަނާފައިވާ އޮފީސް، ކުންފުނި، ހޮސްޕިޓަލް އަދި ސަރުކާރުގެ ކްލަބް، ޖަމާޢަތްތަކަށް ބާއްވާ ބަށިބޯޅަ

މުބާރާތް 18 ޑިސެމްބަރ 2018 އިން 25 ޑިސެމްބަރ 2018 ގެ ނިޔަލަށް މާލޭގައި ބޭއްވޭނެއެވެ.

ބަށިބޯޅަ ކުޅުމުގެ ޤަވާޢިދު އާއި މިނޫންވެސް މަޢުލޫމާތު މި އެސޯސިއޭޝަންގެ ނަމްބަރ 332 1411 އިންނާއި 7778503، ވެބްސައިޓުން އަދި އެފް.ބީ އިން ލިބޭނެއެވެ.

މީގެއިތުރުން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ޓީމްތަކަށް ފަރިތަކުރާނެ ބައެއްތަކެއްޗާއެކު ޝެޑިއުލް ކުރެވިގެން ބަށިކޯޓް ދޫ ކުރެވޭނެއެވެ.

ވީމާ 2 ޑިސެމްބަރ 2018 އިން ފެށިގެން 16 ޑިސެމްބަރ 2018 ގެ 2:00 ގެ ކުރިން މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭފޯމާއެކު ސިޓީއަކުން ނުވަތަ މެސެޖްއަކުން

މި އެސޯސިއޭޝަނަށް އެކަން އަންގަވާ ފޮނުއްވުމަށް އިޢްލާން ކުރީމެވެ.

    

                                                   06 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1439

                               

13 ނޮވެންބަރު 2018
ހޯދާ