ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާނެއް ބާޠިލުކުރުން

މި އޭޖެންސީގެ ދަށުން ކ.ހިންމަފުށީގައި ހިންގާ ޑްރަގް އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރުގައި އިމާރާތްކުރަން ބޭނުންވާ ފާޚާނާ، ޝަވަރުބަރި އަދި ކާ ތަނެއް އިމާރާތްކޮށްދިނުމާ ގުޅިގެން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު IUL-NDA/2013/66 ގެ އިޢުލާނަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތްތަކުގެ އަގު ބޮޑުކަމަށްވާތީ އިޢުލާނު ބާޠިލު ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ އެންމެހައި ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

             4 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1435    

05 ޖަނަވަރީ 2014
ހޯދާ