Secretariat of the Vandhoo Council, Kolhumadulu
Maldives
ތ.ވަންދޫ ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ އެކިއެކި ޚިދުމަތްތަކުގެ ފީ

                                                  

އިޢުލާން

 

ރަށްވެހިކަމުގެ ޙިދުމަތްތަކުން ނެގުމަށްހަމަޖެހިފައިވާ އަގުތަކާއި ގުޅޭ  

        މިކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދެމުންގެންދާ ރަށްވެހިކަމުގެ ޙިދުމަތްތަކުން ފީނެގުމަށް ނިންމާފައިވާތީ، މިހިދުމަތްތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފީތަކުގެ ތަފްސީލް ޝީޓެއް މިއިއުލާނާއެކު އާޢްމުކުރެވިފައިވާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

ވީމާ މިކަން އާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

18 October 2018
ހޯދާ