ރަސްމާދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްމާޓް ޓީވީ ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

ސްމާޓް ޓީވީ ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

މިސްކޫލްގެ ނަންބަރ GS120/2018/012 (ތާރީހް) 26 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ތިން ފަރާތުން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާފައި ނުވާތީ އެ އިޢުލާނު ބާތިލްކޮށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރުމާއި، އަންދާސީހިސާބު ހުށައެޅުން ތިރީގައިވާ ތާވަލާއި އެއްގޮތަށް އޮންނާނެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރާ ފަރާތުގެ ބަދަލުގައި އަންދާސީހިސާބު ހުށައަޅުއްވަން ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން އެކަން އެނގޭނެފަދަ ސިޓީއެއް ހިއްޕަވައިގެން ވަޑައިގެންނެވުން އެދެމެވެ. މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުނުކުރައްވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބު ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

އަންދާސީހިސާބު ހުށައެޅުން

25 އޮކްޓޯބަރ 2018 ( ބުރާސްފަތި ) ދުވަހު 10:30 ގައި

01 ނޮވެމްބަރ 2018 ( ބުރާސްފަތި ) 14:00 ގެ ކުރިން

ރަސްމާދޫ ސްކޫލު ލައިބްރަރީ

ރަސްމާދޫ ސްކޫލު ލައިބްރަރީ

 08 ސަފަރު 1440ހ.

17 އޮކްޓޫބަރު 2018
ހޯދާ