މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ފަޔަރވޯލް ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު ހަމަވާތީވެ ލައިސަންސް އާ ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

އިޢުލާން

އަންދާސީހިސާބު  ބޭނުންވެއްޖެ

    މި މިނިސްޓްރީގެ ފަޔަރވޯލް ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު ހަމަވާތީވެ ލައިސަންސް އާ ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 03   އޮކްޓޫބަރު 2018 ގައި ކުރެވުނު  IUL)141-LM/141/2018/266) ނަންބަރު

ޢިއުލާނާއި ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ ތަރުޙީބެއް ލިބިފައިނުވާތީ، އެމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަލުން ޢިއުލާން ކުރަމެވެ.

    މި މަސައްކަތާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު މި އިޢުލާނާއިއެކު ވާނީ ގެޒެޓްކުރެވިފައެވެ. ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކަށް މިފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.   

 

ތަން

ދުވަސް

ތާރީޚު

ގަޑި

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް (ވެލާނާގެ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ އަށް)

ބުދަ

17 އޮކްޓޫބަރު 2018

 

12:00

 

 

             02 ޞަފަރު 1440

11 އޮކްޓޫބަރު 2018
ހޯދާ