މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
މާލެ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގައި ހުރި ފެންތާންގިއެއް ނަގާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

                         އިޢުލާން

އަންދާސީހިސާބު  ބޭނުންވެއްޖެ

             މި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ މާލެ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގައި ހުރި ފެންތާންގިއެއް ނަގާދޭނެ ފަރާތެއް

ހޯދުމަށް 26 އޮގަސްޓް 2018 ގައި ކުރެވުނުު IUL)141-LM/141/2018/211) ނަންބަރު ޢިއުލާނާއި ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ

އަގުތަކަކީ އެކަށީގެންވާވަރަށްވުރެ ބޮޑު އަގުތަކެއް ކަމަށް ފެންނާތީ، އެމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާންކުރަމެވެ.

          ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކަށް މިފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.   

 

ތަން

ދުވަސް

ތާރީޚު

ގަޑި

 

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

މާލެ ކުޅިވަރު އެކުވެނި

ބުދަ

10 އޮކްޓޫބަރު  2018

 

10:00

 

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް         (ވެލާނާގެ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ އަށް)

އާދިއްތަ

14 އޮކްޓޫބަރު  2018

 

12:30

 

       މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ގަޑިއަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަނޭޅޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

                      28 މުޙައްރަމް 1440

08 އޮކްޓޫބަރު 2018
ހޯދާ