މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ބިޑުތައް ބާޠިލުކުރުން

މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ އޮފީސް އިމާރާތުގެ އެތެރެ ރިނޮވޭޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށްކުރި އިޢުލާނާގުޅޭ

މި ކޯޕަރޭޝަނުގެ އޮފީސް ޢިމާރާތުގެ އެތެރެ ރިނޮވޭޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅިފައިވާ އަގުތަކަކީ އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ވުރެ ބޮޑު އަގުތަކެއް ކަމުގައިވާތީ، ހުށަހެޅިފައިވާ ބިޑްތައް ވަނީ ބާޠިލު ކުރެވިފައެވެ.

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރަމެވެ.    

25 ޞަފަރު 1435

29 ޑިސެންބަރު 2013
ހޯދާ