ކޮޅުމަޑުލު ވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ތ.ވަންދޫ ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދޭ އެކިއެކި ޚިދުމަތްތަކުގެ ފީ

މި އިޢުލާންވަނީ 18 އޮކްޓޫބަރު 2018 12:37 ގައި ބާތިލް ކުރެވިފައެވެ.


                                                     އިޢުލާން 

                                        މިކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދެމުންގެންދާ ރަށްވެހިކަމުގެ ޙިދުމަތްތަކުން ފީނެގުމަށް ނިންމާފައިވާތީ، މިހިދުމަތްތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފީތަކުގެ ތަފްސީލް ޝީޓެއް މިއިއުލާނާއެކު އާޢްމުކުރެވިފައިވާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

ވީމާ މިކަން އާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

25 ޛުލްހިއްޖާ 1439

5 ސެޕްޓެމްބަރ 2018

                                

05 ސެޕްޓެންބަރު 2018
ހޯދާ